Ako Otehotnieť? Otehotnenie.sk - portál a eshop.

Otehotnenie.sk je portál a eshop venovaný neinvazívnej liečbe neplodnosti a problémom s otehotnením.

Späť

Rodičovský príspevok po 1.1.2011

03 January 2011

Pridal: Otehotnenie.sk
Pridané: 08:15, 3.01.2011
Počet zobrazení: 2603

S účinnosťou od 1. januára 2011 je cieľom umožniť rodičom aj vobdobí poberania rodičovského príspevku prispieť kzlepšeniu príjmovej situácie rodiny. Novelou zákona sa vypúšťa podmienka nároku na rodičovský príspevok - nevykonávanie zárobkovej činnosti.

Rodičovský príspevok po 1.1.2011

Rodičovi sa umožňuje popri poberaní rodičovského príspevku vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek formou. Výška príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča nemá vplyv na nárok a ani na výšku rodičovského príspevku. Možnosť vykonávať zárobkovú činnosť popri poberaní rodičovského príspevku sa vzťahuje aj na rodičov, ktorým bol priznaný rodičovský príspevok do 31. 12. 2010.

Od 1. januára 2011 nevykonávanie zárobkovej činnosti už nie je podmienkou nároku na rodičovský príspevok ale z dôvodu štatistického zisťovania je potrebné oznámiť nástup do zamestnania alebo začiatok výkonu inej zárobkovej činnosti rodiča

 • sa pre nárok na rodičovský príspevok od rodiča už nevyžaduje len osobná starostlivosť odieťa, ato bez rozdielu, či je dieťa zdravé alebo či má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Rodičovi sa dáva možnosť zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa, napr. v čase keď pracuje, aj umiestnením dieťaťa do materskej školy alebo do starostlivosti inej právnickej osoby alebo plnoletej fyzickej osoby. Ponecháva sa na rozhodnutí rodiča, či sa bude popri poberaní rodičovského príspevku o svoje dieťa starať osobne alebo či bude vykonávať aj zárobkovú činnosť a žiadnym spôsobom sa rodič neobmedzuje, akým spôsobom riadnu starostlivosť o svoje dieťa zabezpečí. 

 • nikoho nezvýhodňovať aumožniť poberať rodičovský príspevok vrovnakej sume všetkým rodičom, preto od 1. januára 2011 sa ustanovuje jedna výška rodičovského príspevku vsume 190,10 eur. Rodičovský príspevok vsume 190,10 eur od januára 2011 patrí aj terajším poberateľom rodičovského príspevku vsume 164,22 eur. Zvýšenie sumy rodičovského príspevku úrad zabezpečuje bez žiadosti oprávnenej osoby.
 • sa rodičovi, ktorý zabezpečuje starostlivosť odve aviac súčasne narodených detí (dvojičky, trojičky apod.), rodičovský príspevok vsume 190,10 eura zvyšuje o25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Zvýšenie 25 % vabsolútnom vyjadrení predstavuje sumu 47,50 eur, čo znamená, že výška rodičovského príspevku rodiča dvojičiek bude predstavovať sumu 237,60 eur mesačne, trojičiek 285,10 eur mesačne.

Od 1. januára 2011 sa zvýšenie rodičovského príspevku o 25 % vzťahuje aj na rodičov, ktorým sa súčasne narodili dve a viac detí a bol im priznaný nárok na rodičovský príspevok vo výške 164,22 eur podľa zákona účinného do 31. 12. 2010.

 • rodičovi, ktorý má vstarostlivosti aj školopovinné dieťa, ktoré si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace riadne neplní povinnú školskú dochádzku, t. j. vmesiaci vymešká viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín, patrí rodičovský príspevok vo výške 50 % zvyplácanej sumy rodičovského príspevku. Vzníženej sume sa rodičovský príspevok vypláca rodičovi počas troch kalendárnych mesiacov počínajúc mesiacom, ktorý nasleduje po mesiaci, vktorom škola úradu oznámila, že školopovinné dieťa oprávnenej osoby zanedbáva tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace plnenie povinnej školskej dochádzky. Na rozdiel od prídavku na dieťa príjemcom rodičovského príspevku je naďalej oprávnená osoba avzníženej sume sa poskytuje až pri preukázaní, že dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, t.j. že vkaždom mesiaci neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín.

Príklad:

Vo februári 2011 škola oznámi, že žiak mal v novembri 2010 neospravedlnených 16 vyučovacích hodín, v decembri 2010 mal neospravedlnených 18 vyučovacích hodín a v januári 2011 mal neospravedlnených 20 vyučovacích hodín. Úrad od marca 2011 zníži rodičovský príspevok o 50 % a v zníženej sume ho vypláca najmenej tri kalendárne mesiace, t.j. v danom prípade v mesiaci marec, apríl a máj.

Dôvod na zníženie vyplácaného rodičovského príspevku na 50 % úrad posudzuje na základe údajov vedených v spisovej dokumentácii k prídavku na dieťa, z ktorých vyplýva, že z dôvodu záškoláctva staršieho dieťaťa oprávnenej osoby bola obec ustanovená ako osobitný príjemca prídavku na dieťa. O znížení vyplácaného rodičovského príspevku úrad vydáva písomné rozhodnutie.

Postup pri opätovnom zvýšení rodičovského príspevku z 50 % na základnú sumu úrad vykoná bez vydania písomného rozhodnutia o zvýšení rodičovského príspevku až od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, avšak najskôr až po troch kalendárnych mesiacoch, počas ktorých sa rodičovský príspevok vyplácal v zníženej sume o 50 %. Obdobie troch mesiacov sa rodičovi ponecháva na nápravu pri plnení povinnej školskej dochádzky staršieho dieťaťa.

Príklad:

Rodičovi je vyplácaný rodičovský príspevok v zníženej sume o 50 % v mesiacoch február, marec a apríl. V mesiaci marec dieťa neospravedlnene vynechalo menej ako 15 vyučovacích hodín, čiže v tomto mesiaci začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, čo je rozhodná skutočnosť pre zvýšenie rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok však možno zvýšiť najskôr až po uplynutí troch mesiacov, počas ktorých bol rodičovský príspevok vyplácaný v zníženej sume, t.j. v danom prípade až od mesiaca máj.

V situácii, ak by dieťa v čase výplaty rodičovského príspevku v nižšej sume nezačalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, úrad rodičovský príspevok v zníženej sume vypláca naďalej.

 • ak si rodič uplatňuje nárok na rodičovský príspevok za obdobie pred 1. januárom 2011, t. j. v prípadoch uplatneného nároku na rodičovský príspevok vroku 2010, oktorom do konca roka 2010 úrad nerozhodol alebo ak si nárok na rodičovský príspevok uplatňuje rodič vroku 2011 spätne všesť mesačnej lehote aj za obdobie vroku 2010, úrad nárok na rodičovský príspevok za obdobie roku 2010 posudzuje podľa legislatívy platnej do 31. decembra 2010.
 • rodičovi, ktorému vznikol nárok na rodičovský príspevok vo výške 164,22 eur pred 1. januárom 2011, takto poskytovaný rodičovský príspevok sa po 1. januári 2011 považuje za rodičovský príspevok podľa novej legislatívy. Uvedené znamená, že po 1. januári aj tento rodič môže popri poberaní rodičovského príspevku pracovať, je na jeho rozhodnutí akou formou zabezpečí starostlivosť odieťa. Rodičovský príspevok mu patrí už vo výške 190,10 eur alebo zvýšený o25 % na ďalšie súčasne narodené dieťa.
 • rodičovi, ktorému bol priznaný rodičovský príspevok do 31. decembra 2010 vo výške 256 eur, sa tento príspevok po 1. januári 2011 neznižuje a vtejto sume sa rodičovi naďalejvypláca až kým dieťa nedovŕši vek dvadsiatich mesiacov. Po dvadsiatich mesiacoch veku dieťaťa patrí aj tomuto rodičovi príspevok vsume 190,10 eur mesačne. Nové podmienky nároku na príspevok, včítane možnosti poberať rodičovský príspevok aj popri výkone zárobkovej činnosti, sa po 1. januári 2011 vzťahujú aj na tohto rodiča, ato aj vobdobí, keď mu je ešte vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 256 eur.

Poznámka:

V prípade poberateľov, ktorí majú v starostlivosti trojičky resp. viac detí súčasne narodených a do 31.12.2010 sa im vyplácal rodičovský príspevok vo výške 256 eur a nárok trvá aj po 1.1.2011 je potrebné, aby poberateľ písomne požiadal o prehodnotenie sumy rodičovského príspevku, nakoľko mu vznikne nárok na poberanie vyššej sumy.

Pre rodičov dvojičiek by bolo nevýhodné požiadať o prehodnotenie doteraz vyplácaného rodičovského príspevku vo výške 256 eur, nakoľko by prišlo k zníženiu rodičovského príspevku z 256 eur na 237,60 eur.

 • rodičovi, ktorému vznikol nárok na rodičovský príspevok do konca roka 2010 atento sa mu vyplácal vo výške rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku asumou materského alebo obdobnej dávky ako materské včlenskom štáte, sa rodičovský príspevok vypláca aj po 1. januári 2011 vo výške rozdielu. Po skončení výplaty materského alebo obdobnej dávky ako materské včlenskom štáte patrí rodičovi príspevok vo výške 256 eur do dvadsiatich mesiacov veku dieťaťa. Po dovŕšení tohto veku dieťaťa patrí rodičovi príspevok vo výške 190,10 eur. Po 1. januári 2011 môže poberať rodičovský príspevok aj popri výkone zárobkovej činnosti.

Poznámka:

S účinnosťou od 1. januára 2011 k legislatívnym zmenám v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov patria aj úpravy v súvislosti s poskytovaním materského a výškou materského. Konkrétne ide o predĺženie obdobia poskytovania materského o šesť týždňov zo súčasných 28 týždňov na 34 týždňov a poistenkyni, ktorá porodila dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, z 37 na 43 týždňov. Obdobným spôsobom sa predlžuje obdobie poskytovania materského poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov z 22 týždňov na 28 týždňov a inému poistencovi, ktorý prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa stará, z 31 týždňov na 37 týždňov. Výška materského sa mení z 55 % na 60 % denného vymeriavacieho základu. Uvedené zmeny sa vzťahujú aj na poistenkyne, ktoré nastúpili na materskú dovolenku pred 1. januárom 2011.

Upozornenie:

Každú zmenu, ktorá má vplyv na poberanie rodičovského príspevku je rodič povinný včas písomne oznámiť platiteľovi - príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. V prípade poberateľov rodičovského príspevku sa vyžaduje pri narodení ďalšieho dieťaťa oznámiť dennú sumu materského a skončenie poberania materského.
Pri narodení prvého dieťaťa vznikne rodičovi nárok na rodičovský príspevok až po skončení výplaty materského, ak mu za celý kalendárny mesiac vznikne nárok na vyššiu sumu materského ako je suma rodičovského príspevku.

 • rodičovi, ktorému bol do 31. decembra 2010 priznaný rodičovský príspevok vo výške 75 % zo sumy 256 eur alebo zo sumy 164,22 eur, patrí po 1. januári 2011 naďalej rodičovský príspevok vo výške 75 % ale už jednotne zo sumy 190,10 eur. Možnosť poberať rodičovský príspevok aj popri výkone zárobkovej činnosti sa po 1. januári 2011 vzťahuje aj na tohto rodiča.
 • ak si rodič uplatňuje nárok na rodičovský príspevok až po 1. januári 2011 aje preukázané, že jednému zrodičov pri starostlivosti oto isté dieťa bol vyplatený jednorazový príspevok rodičovi, aj vtakomto prípade patrí rodičovský príspevok vo výške 75 % zo sumy 190,10 eur. Možnosť poberať rodičovský príspevok aj popri výkone zárobkovej činnosti sa po 1. januári 2011 vzťahuje aj na tohto rodiča.
 • DVD - cvičenie podľa Ludmily Mojžišovej

  SKLADOM AKCIA

  Základné cviky pomáhajúce zlepšiť plodnosť žien teraz na DVD. Pri cvičení 2x denne, ráno a večer...

  EAN: 8588004160156

  • Cena: 22 € s DPH

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre